انسانهای خوب همانند گلهای قالی اند...
 نه انتظار باران را دارند و نه دلهره ی چیده شدن، 
  دائمی اند!